"Förstlingsfrukten" -  Del 3 av 3 i serien: Vårhögtiderna

 

Vårhögtiderna - Förstlingsfrukten

Vårhögtiderna är sammansatt av tre högtider:
 Påsk (Mars 2021)4. Vårhögtiderna - "Påsk" (Del 1 av 3)
• Det Osyrade Brödets högtid  (April 2021)5. Vårhögtiderna - "Det Osyrade Brödets Högtid" (Del 2 av 3)
• Förstlingsfrukten (Maj 2021)6. Vårhögtiderna - "Förstlingsfrukten" (Del 3 av 3)

 

Förstlingsfrukten

Sista vårhögtiden , som kallas förstlingsfrukten infaller dagen efter Påskens Sabbat. Det är dagen då Jesus återuppstår efter 3 dagar och 3 nätter i dödsriket. På denna dag, över tusen år tidigare gick det utvalda folket, Israels folk genom röda havet. Dagen som också kallas första skörden och ska vi snart se hur denna dag kopplar samman med dopet. Allt detta vittnar om samma tid, samma dag. Dagen pekar på det nya livet i Guds frälsning. Början på vandringen genom öknen mot det förlovade landet. Människans frälsning genom Jesus Kristus startar med Jesu död och uppståndelse. Guds försoningsplan med människan startar med "den första skörden"...

Förslingsfrukten och uppståndelsedagen

Dagen efter sabbaten, dagen direkt efter påsken kallas förslingsfrukten, eller på hebreiska Yom HaBikkurim,(יום הביכורים), "dagen för förstlingsfrukten," eller Reshit Ha'Katzir (ראשית הקציר) "den första skörden". På dagen för förstlingsfrukten tar man enligt traditionen första kärven av skörden till prästen, den första frukten. I tredje Moseboken står det följande om dagen efter påskens sabbat:

"Säg till israeliterna: När ni kommer in i landet som jag skall ge er och bärgar grödan, skall ni bära den första kärven av er skörd till prästen, som skall lyfta upp den inför Herren för att ni skall behaga honom. Dagen efter sabbaten skall prästen lyfta upp kärven. Samma dag som kärven lyfts upp skall ni offra ett felfritt, årsgammalt lamm som brännoffer åt Herren."
3 Moseboken 23:10-12

Första dagen efter påskens sabbat tar man första skördade kärven till prästen i templet.

 

 

 

Genom Röda Havet

När Israels folk vandrat ut ur Egypten och farao jagar efter för att återigen stoppa dem från att lämna Egypten, då delar Gud röda havet och israels folk kan torrskodda gå igenom. Farao jagar efter och då kommer vattnet tillbaka och farao och hans hela här omkommer. Israels folk gick genom havet och då Farao omkom var nu israeliterna verkligen fria, då deras slavmästare var död. Israels folk var Guds utvalda folk -förslingsfrukten. Israels folk var den första skörden. Man gick genom döda havet på dagen, Yom HaBikkurim, dagen för förstlingsfrukten

Gud väljer ut det judiska folket och avskiljer dem från övriga folk, som en första kärva i "skörden", mänsklighetens skörd.

Ordet Kodesh som översätts helig betyder också avskild på hebreiska:

 ”Jag är Herren som förde er ut ur Egypten för att jag skulle vara er Gud. Ni skall vara heliga(kodesh), ty jag är helig(kodesh).”
3 Moseboken 11: 45

”Ni skall vara helgade(kodesh) åt mig, ty jag, Herren, är helig(kodesh), och jag har avskilt er från andra folk för att ni skall tillhöra mig.”
3 Moseboken 20:26

Ordet Heliga, kommer alltså av ordet Kodesh som betyder "avskild för ett speciellt, specifikt ändamål". Det judiska folket är utvalda och avskilda av Gud för ett specifikt ändamål. I Jakobs Brev talas om de tolv stammarna som är Israels folk som en första skörd, en första frukt:

”Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord, för att vi skulle bli den första skörd han får från dem han har skapat.”
Jakobs brev 1:18

Det utvalda folket, Israels tolv stammar är alltså första frukten av vad som är Guds frälsningsplan, försoningsplan för mänskligheten, och för människan. Genom dem kan Gud forma, undervisa och rensa sin första skörd, beskära och låta den gro, växa till och sprida sig till ut i hela världen. Jesus sa:

"Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat."
Matteus 13:33

Det utvalda folket, är första skörden, som Gud valt ut, degen som Gud bearbetar för att den skall växa genom Kristus och sprida sig över hela världen.

 

Uppståndelsen

På samma dag, Yom Rishon - Söndagen, första dagen efter sabbaten eller på dagen som kallas Yom HaBikkurim. Detta är dagen för första skörden och dagen då Jesus återuppstår. På tredje dagen i dödsriket och tre dagar efter Jesu korsfästelse återuppstår Jesus:

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade.”
Matteus 28:1-5

 På förstlingsdagen återuppstår Jesus likt första skärvan av en skörd:

”Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa.”
Första Korintierbrevet 15:20-21

Direkt efter Jesu uppståndelse uppstod många fler rättfärdiga. Jesus drog med sig ett gäng av "förslingsfrukten". Vi ser att ett större antal rättfärdiga, guds människor, heliga, avskilda, uppstod direkt efter Jesu uppståndelse:

”Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många.”
Matteus 27:51-53

"Första skörden" visade sig i Jerusalem efter Jesu uppståndelse på dagen för förslingsfrukten. Likt skärvan som skulle presenteras för prästerna, visade sig en stor mängd uppväckta frön döden för många människor i Jerusalem. Vidare kan vi se att likt första kärven skulle presenteras för prästen säger Jesus att han som förstlingsfrukt först skall presenteras för fadern:

 Jesus sade: "Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud."
Johannes 20:17

 

Förstlingsfrukten - i våra liv

Den enskilda individen, du och jag, kan se ett liknande mönster i vårt möte med Gud och frälsning. Frälsningsplanen för mänskligheten, Guds försoningsplan med människan som grupp reflekterar sig i Guds frälsningsplan för oss enskilda individer. För oss individer innebär förstlingsfrukten, en ny människa, början på ett nytt liv:

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.”
2 Kolosserbrevet 5:17

I Paulus brev till församlingen i Kollosia jämför Paulus dopet med hur det utvalda folket gick genom Röda havet:

”Jag vill att ni skall ha kunskap om detta, bröder: våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose.”
1 Kolosserbrevet 10:1-2

Genom dopet, likt folket går genom röda havet och får nytt liv, frihet, får vi nytt liv genom dopet genom Jesu uppståndelse från det döda:

 ”Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.”
Romarbrevet 6:4

Genom det utvalda folket, den första skörden, kan vi som inte från början var del av skörden bli "inympade" i det växande himmelska "olivträdet", eller den växande "degen". Himmelriket eller Gudsrike kan därmed växa och sprida sig till alla världens människor som är villiga att ta emot frälsaren:

”Om förstlingsbrödet är heligt(kodesh), så är ock hela degen helig(kodesh); och om roten är helig (kodesh), så äro ock grenarna heliga (kodesh). Men om nu några av grenarna hava brutits bort, och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot, så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär roten, utan att roten bär dig.”
Romarbrevet 11:16-18 

Grenar av det utvalda trädet har brutits bort, det vill säga, delar av Israels folk har fallit ifrån Guds väg. Roten består emellertid och vi som inte tillhör det äkta olivträdet och inte är del av det utvalda folket har blivit inympade genom vår tro på Jesus Kristus. Vi är som vilda olivträd inympade i det äkta olivträdet. Genom att förstå att vi inte tillhör roten förstår vi att vår begreppsbild, vår världsbild är skev och inte fullt grundad i "Guds sanna rot" utan påverkad mer eller mindre av världens förvanskade världsbild. Därför bör vi inte förhäva oss över roten, den roten som är baserad på Guds sanningar. Sök därför förståelse i Guds rötter, de bibliska rötterna, som vi kan hitta i Guds ord och de judiska arvet. Allt för att växa i tro och för att inympningen ska ta sig och mångfaldigt växa till.

Genom "inympningen" kan hela "degen" bli genomsyrad. Allt för att Guds frälsningsplan, Guds räddningsplan för världen skall kunna fullbordas. I Kolosserbrevet sammanfattar Paulus innebörden av vårhögtiderna. Genom Jesus och avlägsnandet av kroppens synd (osyrat bröd) genom dopets begravning(påsk) och uppståndelse (Förstlingsfrukten), upprättas ett nytt liv:

”I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen — det är omskärelsen genom Kristus — när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni, som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset.”
Kolosserbrevet 2:11-14

Det utvalda folket, lämnar Egypten, man lämnar sina hem, man lämnar allt bakom sig och går genom röda havet, mot vildmarken. Israels folk lämnar slaveriet och avgudarna i Egypten mot friheten i vildmarken, helt i förlitan på Herren Gud. 
När vi överlämnar oss i Guds händer behöver vi likaså släppa taget om syndens slaveri, vårt ego, och kasta oss i Guds händer. Genom omvändelse och beslutet att följa Jesus Kristus har vi blivit friköpta från synden och vi följer en ny herre, en ny mästare, vilket är Jesus Kristus. Följande vers beskriver vårt nya arv men ger också en föraning om det som skall komma:

 ”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.”
1 Petrusbrev 1:3-6