Bibelhebreiska är ett språk som är helt unikt. 

 Precis som västerländska skriftspråk är hebreiskan ett fonetiskt språk, samtidigt är hebreiskan ett bildspråk, likt de österländska språken.

"Både ett fonetiskt skriftspråk och ett bildskriftspråk"

Hebreiska bokstäver består av 22 tecken och varje bokstav/tecken har ett namn med en betydelse.

Far, ett exempel

Första bokstaven i det Hebreiska alfabetet är Alef, och Alef betyder OXE på hebreiska.

 

Vid tiden för Abraham skrevs bokstaven som en bild av ett oxhuvud:

    (ca. 1800-talet f.Kr)    (ca. efter 1200-talet f.Kr) 

Vid tiden för Kung David hade Alef förenklats till 3 streck.

Vi kan se var vi fått vår bokstav A ifrån-
Lilla "a" liknar oxhuvudet, och roterar högra bokstaven 90° höger får Stora "A".

 

Vid tiden i Babylon på 500-talet anpassade man bokstäverna till Arameiska tecken vilket är hur man idag skriver Hebreiska tecken.

 Alef

som betyder Oxe, kan rent bildligt representera Styrka, Något som Drag, och som första bokstav, representerar Alef även en Ledare eller att vara först- Bokstaven Alef kopplas ibland till Gud.  

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

Beit

Andra bokstaven i det hebreiska alfabetet är Beit- och Beit betyder Hus, eller tält.

Den antika symbolen för Beit var layouten på ett nomadtält uppifrån. I symbolen ser vi en ingång och en avdelare för män och kvinnor i tältet:

 

      

Vid tiden för Kung David har symbolen förändrats något, vilket påminner om vårt lilla B.

Efter Babylontiden när man anpassat bokstäverna till det Arameiska alfabetet är bokstaven öppen till vänster.  

Beit symboliserar boning, familj, släkt, stam, folk, men även hela jorden.

Läs mer om:  2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida

 

Sätter vi samman Alef och Beit bildas ordet AB  som är ordet för Far.  (Hebreiska läses från höger till vänster)

Alef och Beit, tillsammans bildar ordbilden "Styrka i Huset" och det är det som är faderns roll. Huset kan vara familjens hus men hus kan även representera denna världen, vår temporära boning. Gud är styrkan i "huset", denna världen, han är fadern.

 

Omvändelse

Bokstaven Sheen eller Sin - betyder tänder. Tänder symboliserar tugga, konsumera, eller förstöra.

Antikt(-1200F.Kr)(ca 500-talet F.kr) ( -nutid, olika fonter/stilar finns)

Sätter vi samman bokstaven Sheen med bokstaven Beit får vi rotordet ShuB

Förenklat kan vi säga att hebreiska bokstäver är konsonanter, och vokaler skrivs inte ut.Vissa bokstäver kan dock verkar som både konsonanter och vokaler.

Vav

Bokstaven Vav, som betyder tältpinne, eller spik, representerar att sammanfoga, addera och används även för ordet "och".

 (Vav)

Läs mer om:  6. Vav - ו - Spik, addera, foga samman

 

Shub 

Ordbilden för Shub är att Förstöra Huset och ordet för Omvändelse.

Att vända om innebär att bryta med något som håller oss fast. Att förstöra huset innebär att inte ha något att vända tillbaka till, en verklig omvändelse.

Exempelvis En drogmissbrukare som förstör alla droger, häller ut alla flaskor med alkohol, för att inte kunna återvända, eller någon som bryter med skadligt umgänge som bryter ner. "Att bränna broar" så att omvändelsen blir hållbar är betydelsen av ordet SHUB.

Att ta gisslan

שָׁבָה - Shabah

Ett nära besläktat ord är ordet för att "ta gisslan" på hebreiska, Shabah. Shabah, är Shub följt av bokstaven Hey. På Antik hebreiska skrevs bokstaven Hey som en person med händerna i luften. Hey i slutet av ett ord indikerar vart ordet kommer ifrån, eller kommer av. Det vill säga, ordet att "ta gisslan" kommer av ordet för Omvändelse.

När Kungen av Babylon, Nebukarnessar intog Juda, 5-600- år före kristus, förde han bort folket och förstörde Jerusalem och templet, så att folket inte skulle kunna återvända. När Assyrierna dessförinnan intog Israel ersatte man delar av folket med människor från andra delar av riket, allt för att förhindra att de återvände. I modern tid, I Sovjetunionen tvångsförflyttade man obekväma människor. I baltiska staterna tog man människor ur sina hus samtidigt som man flyttade in ryssar, allt för att försvaga och omöjliggöra uppror och motstånd. Att förstöra hus, och ta med folk, som gisslan, omöjliggör ett återvändande. Att ta gisslan är alltså en påtvingad omvändelse.

Ed och siffran Sju

Lägger vi till bokstaven Ayin till ShuB får vi ordet Sheba.

 (Ayin - Antik Hebreisk symbol)

Bokstaven Ayin betyder öga, och antikt såg symbolen ut som ett öga (Se ovan) men idag ser tecknet annorlunda ut:

Ayin representerar att se. Att se är att förstå och tillsammans med shub får vi, "att se omvändelsen".

Läs mer om:  16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

SHEBA är ordet för Ed på hebreiska. En ed är att utlova något som skall ske framöver. En Ed är att utlova något i framtiden, att tro på och föreställa sig den förändringen.

Sheba betyder alltså ED men är även ordet för siffran SJU. Siffran sju är alltså kopplat till omvändelse, en ed, en utlovad förändring...

När Josua skall inta Jeriko säger Herren till honom:

 "Nu ger jag Jeriko och dess kung i ditt våld. Alla krigare skall tåga runt staden, de skall vandra ett varv. Sex dagar skall ni göra så. Sju präster skall bära sju vädurshorn framför arken. Den sjunde dagen skall ni tåga sju varv runt staden, och prästerna skall stöta i hornen. När vädurshornen ljuder, när ni hör hornstöten, skall folket höja ett väldigt härskri, och stadens murar skall störta samman, så att var och en kan gå rakt in."
Josua 6:2

Här ser vi en direkt koppling mellan det löfte Gud ger folket, Guds Ed, och siffran Sju, Sheba. Folket litar på Guds löfte, Guds ED, Sheba, och gör allt Sheba dagar, sheba gånger, vilket är sju dagar och sju gånger.

Kopplingen försvinner i översättningen men på hebreiska är detta solklart....
 

Siffran 7 i Bibeln 

Vi hittar Siffran 7 genomgående i bibeln:

  • skapelseveckan, 7 dagar.

I Guds sju högtider: 

  • Vårhögtiderna, Pesach, Det Osyrade Brödets Högtid och Förslingsfrukten som firas den 7:e månaden i den Civila Hebreiska Kalendern.
  • Detta var det som vi kallar Påsk och firades i 7 dagar.
  • Shavout, som vi kallar Pingst firas , 7 veckor efter påsk, det vill säga 7x7 dagar efter påsk. "Shavout" är ordet "Sheba" i plural, sju i plural på hebreiska. När något upprepas på hebreiska är det en förstärkning av betydelsen av ordet. Då sju är kopplat till omvändelse så skulle vi kunna se Pingsten som omvändelsens omvändelse, sju i plural. Pingsten anses vara dagen då Moses mottog Torah och 10 guds bud på Berget Sinai, och är även dagen då lärjungarna tog emot Guds Ande i Jerusalem.
  • Hösthögtiderna, firas däremot i den 7 månaden i den religiösa kalendern. Rosh Hashana, Startar månaden följt av Yom Kippur. Lövhyddofesten firas i sju dagar.
  • Vi har även Sabbatsåret som Gud uppmanade folket att hålla var 7:e år, och Jubelåret, efter vart 7:e Sabbatsår, det vill säga direkt efter 7 gånger 7 år, det 50:e året

 

Sabbat

Lägger vi till bokstaven Tav till ShuB, får vi ordet ShuBaT, eller Sabbat.

(Tav, ca 1200-F.kr)

Tav är sista bokstaven i det hebreiska alfabetet, och betyder tecken, och skrevs med antik hebreiska som ett kors. Sabbat eller Shabbat är sjunde veckodagen, och bokstäverna bildar tillsammans Omvändelsens tecken, eller korsets omvändelse.

Läs mer om:  22. Tav - ת - Kors, Tecken - Märke, Tecken, Signal, Markering

Ett annat besläktat hebreiskt ord för omvändelse är Teshuva, vilket är Shub med bokstaven TAV före shub.

Samma bokstäver som Sabbat, men i en omvänd ordning.

Ofta säger man att 7:e dagen handlar om en fullbordan och det finns en sanning i det, men en fullbordan sker endast efter att det har skett förändringar, något har ändrats, en fullbordan är en konsekvens av förändring. Sabbaten är alltså en påminnelse om vår kontinuerliga och ständiga förändring, vår omvändelse. Vår kontinuerliga strävan att närma oss Gud. Detta ansågs av Gud så väsentligt att det sabbaten är del av de tio budorden. Gud uppmanar oss att hålla sabbatsdagen helig, att hålla den avskiljd.

I andra Mos 31:13 säger Gud:

"Mina sabbater måste ni hålla, ty sabbaten är ett tecken som förenar mig och er, genom alla släktled, för att ni skall veta att det är jag, Herren, som helgar er."

 

Jesus och omvändelse

Både Jesus och Johannes döparen startar predikningar i Matteus 3:e och 4:e kapitel med: 

"Omvänd er. Himmelriket är nära."
Matteus 4:17, Matteus 3:2

Budskapet om Omvändelse är centralt i Guds ord och evangeliet. Att följa Jesus är direkt kopplat till omvändelse. Petrus säger:

"Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva." 
Apostlagärningarna 2:38

I Filiperbrevet 2:12 säger Paulus:

"Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta."
Filiperbrevet 2:12

Gud förväntar sig inte att någon är felfri, utan han uppmanar oss att aktivt jobba på vår omvändelse och frälsning. Inte av plikt eller lagiskhet utan i iver och längtan att närma oss Gud. Paulus talar alltså inte om frälsningen som kommer av vi tar emot Jesus Kristus som vår frälsare, det som initierar vår relation med Gud. utan Paulus talar om att arbeta på relationen, att ständigt sträva efter omvändelse, inte som en börda utan för att vi önskar en starkare relation med Gud, en relation som ger liv och glädje. 
I Hebreerbrevet står det: 

"Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan.....så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet. Ty Guds ord är levande och verksamt."
Hebreerbrevet 4:7-12

Vi förstår att ohörsamhet och förhärdade hjärtan har en negativ påverkan i våra liv. Vi skulle kunna säga att fienden tar vårt hjärta som "gisslan", rent bildligt. Vi har sett hur Sabbat och siffran Sju kommer av grundordet för omvändelse, men även att ta gisslan, kommer av ordet omvändelse, en negativ omvändelse.

Sabbaten, omvändelsens tecken, är ständigt återkommande för att påminna oss om att arbeta på en förbättrad Gudsrelation, att ständigt ta en titt på på livets kompass och finjustera riktning i våra liv för att komma in i sabbatens vila...

 Referens : https://www.ancient-hebrew.org/alphabet/hebrew-alphabet-chart.htm