Torah kommer av Yarah- Att kasta

Ordet Torah som ofta översätts Lagen kommer av ordet Yarah. Yarah stavas med tre bokstäver, Yood, Reish, och Hey.

 

Yood

     (Yood- hand- antik symbol) 

Yood betyder hand och skrevs antikt med ett tecken för en hand.

Läs mer om:  10. Yood- י - Arm, Sluten Hand, Arbete, Kasta, Prisa

 

Reish

         (Reish- huvud- antik symbol)

Reish betyder Huvud eller person och antika symbolen var ett huvud.

Läs mer om:  20. Reish- ר - Huvud - Först, Top, Början

 

Hey

            (Hey-man med händerna i luften- antik symbol)

Hey var en person med händerna i luften och symboliserar att "komma ifrån".

Läs mer om:  5. Hey - ה - Hallå, Hej

 

Yarah

 

    (antika tecken)       

 רה' (med moderna tecken)

Tillsammans bildas ordbilden vad som kommer ifrån personens hand. Yarah רה' betyder att kasta
Yarah = "Kommer ifrån"(Hey) + "personens"(Reish) + "hand" (Yood) = Att Kasta

 

 I 2 Moseboken 15:4 används ordet Yarah:

"Faraos vagnar, hela hans här, kastades (yarah) i havet, hans tappraste män dränktes i Sävhavet"
2 Mos 15:4

Samma ord översätts ibland med "att skjuta", att skjuta är att kasta med ett verktyg, ett vapen, en pilbåge, en slunga eller liknande. I Första Samuelsboken 20:20 översätts ordet yarah, med att skjuta:

"..då kommer jag och skjuter (yarah) pilar åt det hållet, som om jag sköt till måls.."
Första Samuelsboken 20:20

Samma ord används för att leda någon i en viss riktning, att peka åt ett håll, att undervisa. Att peka är att kasta sinnet, rikta ögat, uppmärksamheten i en viss riktning. Att leda någon på livets väg. I 3 Mos 10:11 översätts yarah med att Undervisa:

"...och undervisa (yarah) israeliterna om alla de lagar som Herren har givit dem genom Mose."
3 Mos 10:11

Samma ord används i följande vers i 2 Mos 15:25:

"Mose ropade till Herren, och Herren visade (yarah) honom ett stycke trä."
2 Mos 15:25

Tav

Lägger vi till, Tav, ordet för tecken eller kors, framför Yareh får vi ordet Torah, som betyder Undervisning och kommer av ordet Yarah, att visa vägen, att kasta.

 (Tav- Antikt skrevs som ett Kors)

  (Tav- Moderna tecknet skiljer sig avsevärt)

 

Läs mer om:  22. Tav - ת - Kors, Tecken - Märke, Tecken, Signal, Markering

 

תורה - Torah (betyder att undervisa)

 

Budord

Bud heter Mitzvah på hebreiska, som i Bar Mitzvah, eller Bat Mitzvah, sonen eller dotterns Bud.

Bud, Mitzvah kommer från Tsavah, tsavah översätts befallning, ett abstrakt ord, men betyder snarare att guida, att visa riktning....

Mitzvah, är Tzavah med Bokstaven Mem framför,

Mem betyder vatten, flödande vatten.

Mem ger liv till funktionen "riktning". Tsavah, riktning, påvisas med Mitzvah, en uppmaningen, ett bud.

I Psaltaren 119:32 står det:

Jag löper den väg dina bud (Tzavah) visar, ty du har vidgat min insikt
Psaltaren 119:32

I 5 Moseboken 6:25 används båda orden Mitzvah och Tzavah. Mitzvah översätts här lag:

Vi är rättfärdiga om vi inför Herren, vår Gud, troget följer hela denna lag (Mitzvah), så som han har befallt (Tzavah) oss.
5 Moseboken 6:25

Tzavah kommer av rotordet Tsyi, och översätts ibland med ordet nomad, en som flyttar från plats till plats. Ett skepp har samma funktion och ordet tillämpas även för ordet skepp:

Se tex 4 Mos 24:24:

"Öarnas folk skall samlas i norr, skepp (Tzyi) från kitteernas kuster."
4 Mos 24:24

Ett besläktat ord är Tsiyon som betyder landmärke, nomader förflyttar sig mellan och med hjälp av landmärken. Sion är ett landmärke, en fyr för ett skepp. I Jesaja 2:3 står det:

"Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion skall lag (Torah) förkunnas, från Jerusalem, Herrens ord."
Jesaja 2:3

Parallellism

Här ser ovan vi något typiskt i guds ord, parallellism, där samma betydelse upprepas 2 gånger för ett extra klargörande.

Ordet Jerusalem- består av 2 ord. Yarah, som betyder "undervisa" och Shalom som betyder frid, balans, där allt är i funktion.

Från Sion, dvs berget där Jerusalem ligger, Sion betyder samtidigt riktmärke. Från Sion skall Torah komma, dvs Guds Undervisning, Guds Ord.

 Från Jerusalem, Yarah - Shalom, från Fridens undervisning kommer Guds ord, som är Torah. En upprepning.

Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty från Sion( som är Jerusalem) skall lag(dvs Torah)  förkunnas(undervisas), från Jerusalem(fridens undervisning)Herrens ord(som är Torah)...

En förälders undervisning i förhållande till lag

En förälders undervisning till ett barn innehåller både instruktioner och riktlinjer men även förmaningar, "spring inte ut på gatan utan att titta", "stick inte fingrarna i eluttaget" osv. Ett barn som misslyckas följa, trots försök blir tillrättavisad av föräldern.

En Lag däremot skiljer inte på god vilja, den dömer blint. ​​​​​​​

 

Rättfärdighet

Ordet för rättfärdighet är Tzadik på hebreiska. Tzadik betyder egentligen att hålla sig på vägen

Motsatsen till Rättfärdighet översätts Ogudaktighet, och kommer av ordet Rasha på hebreiska, 

som vi kan se  i Psaltaren 37:16-17

 

"Det lilla som en rättfärdig(tzadik) har är bättre än många ogudaktigas(Rasha) stora rikedom. Ty de ogudaktigas(Rasha) armar skall brytas, men HERREN uppehåller de rättfärdiga(Tzadik)."
Psaltaren 37:16-17

 

Ordet för ogudaktig är alltså Rasha, och betyder konkret att, avvika från vägen.  Detta kan vara en  medveten avvikelse eller en oavsiklig avvikelse. Vi ser det tydligare i 2 Samuelsboken 22:22

"Herren lönade min rättfärdighet(Tsadik), mitt rena och skuldlösa liv, ty jag har hållit mig till Herrens vägar och inte avfallit (Rasha) från min Gud."
2 Samuelsboken 22:22

 Om vi plockar fram 5 Mos 6:25 igen: "Vi är rättfärdiga (tzadaka צדקה) om vi inför Herren, vår Gud, troget följer hela denna lag (Mitzvah מצוה,), så som han har befallt oss (Tsavah צוה ) ". Vi förblir alltså på Guds stig, guds väg, Guds närhet, genom att vi håller oss till de riktmärken som Gud placerat ut. Även ordet Torah, som är namnet på de fem Moseböckerna, tyder på en undervisning som visar vägen snarare än en skrift av lagiskhet...

 

Att Hålla Lagen eller att Bryta Lagen

Att hålla lagen eller bryta lagen får lätt en klang av lagiskhet. På hebreiska används orden Shamar och Parar.

Shamar - Att hålla Lagen/Buden

Shamar ser vi i 2 Mos 20:6:

"...och visar godhet mot tusenden när man älskar mig och håller (shamar) mina bud."
2 Mos 20:6

Ordet har egentligen en annan innebörd och handlar mer om respekten till buden. Vi kan se det när samma ord används i följande mening, och här översätts annorlunda.

Herren sade till Kain: "Var är din bror Abel?" Han svarade: "Det vet jag inte. Skall jag ta hand om (shamar) min bror?"
1 Mos 4:6

Här används ordet mer för att värna om eller sköta om. I 4 Mos 6:24 översätts samma ord på ett tredje sätt:

"Herren välsignar dig och beskyddar (shamar) dig"
4 Mos 6:24

Detta kommer närmast ordets egentliga betydelse. Rent konkret betyder ordet Shamar en form av skyddande inhägnad, och var den inhägnad herden gjorde på natten av törnebuskar för att skydda djuren på bete. Shamar i 2 Mos 20:6(ovan) betyder alltså snarare att Vakta och beskydda Guds Ord och de riktlinjer och undervisning som Torah ger än att "hålla" buden.

Parar - Att bryta Lagen/Buden

Ordet parar som nedan översätts att "bryta buden" och handlar om att trampa på, dvs att förakta det som sägs. 

"Han har föraktat Herrens ord och brutit (parar) hans bud. Han måste utstötas, han har dragit skuld över sig."
4 Mos 15:31

 

Shamar och parar handlar alltså om attityden mot Torah och Guds riktlijer snarare än en slavisk lydnad. Hur ser vi på Guds Ord och hans instruktioner och riktmärken? 

Det står att Abraham var rättfärdig därför att han trodde. I 1 Moseboken 15:6 står det:

"Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig."
1 Moseboken 15:6 

Att tro Herren är att respektera och verkligen högakta Gud. Att vara övertygad om Guds allsmäktighet.

Om vi återgår till 5 Mos 6:25:

Vi är rättfärdiga (tzadaka צדקה) om vi inför Herren, vår Gud, troget följer (Shamar) hela denna lag (Mitzvah מצוה,), så som han har befallt (Tsavah צוה ) oss.
5 Mos 6:25

 Om vi formulerar om denna vers, efter begreppens egentliga innebörd, får vi att "Vi förblir på Guds väg, i Guds närhet, om vi i våra hjärtan värnar om och respekterar Guds riktmärken som Gud har placerat ut."

 

"Shamar (hålla lagen) och Parar (bryta lagen) 
handlar alltså
om attityden mot
Torah och
Guds riktlijer"

"

Att upphäva eller att uppfylla lagen

 I Matteus 5:17-19 säger Jesus följande om Torah och "lagen":

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket”
Matteus 5:17-19

 Här talar Jesus om att upphäva eller uppfylla . Engelska översättningar använder orden destroy and fullfill. 

Att uppfylla eller fullborda, är ett hebreiskt idiom, ett talessätt, som handlar om att ”tolka korrekt”, förstå och tillämpa, som det var tänkt. Att upphäva handlar helt enkelt om att misstolka, missförstå innebörden, och dess tillämpning.

"Uppfylla = Tolka korrekt
Upphäva = Misstolka"

I verserna som följer klargör Jesus en mängd bud. Jesus poängterar alltså vad ”tolka korrekt” betyder, han uppfyller alltså lagen....

I bibel 2000 anges rubriken, "Jesus skärper lagens bud" vilket skulle innebära att han lägger till något till lagen, adderar till lagen, men bryter han då inte budet i 5:e Mosebok 4:2? "Ni skall inte lägga något till de befallningar jag ger er och inte heller dra ifrån något. Ni skall hålla Herrens, er Guds, bud, som jag ger er." Jesus hade precis uttryckt vikten av att hålla alla buden. Det han gör är att klargöra budens egentliga betydelse, han tolkar korrekt, upprättar, uppfyller lagen. Precis det han sa att han kommit för att göra. Jesus fortsätter exempelvis med:

" Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld."
Matt 5:21-22

Vi ser här hur Jesus visar hur buden är tänkta att tolkas. Att hålla Buden handlar om, Shamar, att värna om och högakta Guds utstakade riktning (Mitzvah), att tro på, i hjärtat, så att vi håller oss på Guds väg, förblir rättfärdiga, Tzadik.

Hur ser du på din broder, hur är hjärtat inställt inför din broder? Givetvis är det orättfärdig att fysiskt skada någon men precis som Abraham var rättfärdig för att han trodde säger Jesus att det är också orättfärdigt att i hjärtat synda mot sin broder. Jesus visar alltså att buden, Lagen, och Torah består och har inte förändrats och kommer inte att förändras, buden har däremot misstolkats, och missförståtts. Jesus klargör förståelsen, han riktar vår kompass och justerar den till Guds väg, Guds ord. Att ställa i kompassen handlar om att lyssna på Guds undervisning och hålla blicken på herrens riktmärken, Torah och Buden, Mitzvot. 

"Att ställa i kompassen
handlar om att lyssna
Guds undervisning"

Enligt Johannes 1:14 är Jesus ordet:

 "Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning."
Johannes 1:14

Och Enligt Johannes 1:1 :

"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus."
 Johannes 1:1

I Johannes 14:6 säger Jesus: "Jag är vägen, sanningen och livet"

Vi kan se hur Torah, som betyder att visa vägen, och Mitzvot, livets riktmärken, som är Ordet, pekar på vägen, som är Jesus Kristus, vår Messias.


Bonus  (ej i video):

 

Ond och God

Orden för ond och god är Ra och Tob.

 

Tob

I exempelvis 1 Mos 1:31 används ordet Tob:

"Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott ( tob)"
Mos 1:31

 Tob stavas med bokstäverna: Tet (ט), Vav(ו), och Beit (ב)

 

Tet

Tet, ט, betyder att omgärda, innesluta, utsida

Läs mer om:  9. Tet - Korg, Orm - Omgärda, Innehålla

 

Vav

Vav, ו är ordet för "och", att foga samman.

Läs mer om:  6. Vav - ו - Spik, addera, foga samman

 

Beit

Beit, ב är Hus och symboliserar insida.

Läs mer om:  2. Beit - ב - Hus, Inne, i, insida

 

Tob (טוב)

Ordbilden bildar Utsida plus Insida, det vill säga total öppenhet, allt i ljuset. Insidan syns på utsidan. Helt transparent.  Vi ser detta när Adam och Eva gick runt nakna tills dess att de hade syndat:

"Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. "
1 Mos 3:7

 Vi ser att de blev medvetna om sin synd, insidans orenhet blev en medveten påtaglighet på utsidan. Allt var inte längre gott. Tob var inte längre. Ordet Tob som översätts god, betyder egentligen funktionell, eller väl fungerande. I Hesekiel 17:8 ser vi en variant av detta:

"Ändå var den planterad i bördig (tob) jord vid ett flödande vattendrag"
Hesekiel 17:8

Ordet för Ond ra - betyder dysfunktionell. Om allt fungerar utan brister skulle vi inte veta om något annat. Om allt fungera felfritt, vet vi inte om något dysfunktionellt. I 1 Moseboken 3:5 står det:

"Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott טוב och ont רע."
1 Mos 3:5

 För att fria viljan ska existera behöver vi kunna välja mellan funktion och dysfunktion:

"Jag ger ljus och skapar mörker, jag bringar lycka (shalom) och skapar ofärd (ra). Jag, Herren, gör allt detta."
2 Korinthierbrevet 4:6

 

Gud skapade alltså funktion men möjliggjorde även dysfunktion. Gud möjliggjorde alltså människans fria vilja.