Skuggbilder reflekterar Messias

I Bibeln hittar vi mönster som reflekterar Kristus och Guds försoningsplan med människan. Vi tittar i detta avsnittet på tre skuggbilder med liknande mönster i Bibeln som tillsammans pekar på Messias, Jesus Kristus. Dessa skuggbilder:

 1. Skapelseveckan
 2. Guds Högtider
 3. Menorah - Den sjuarmade ljusstaken

  

Vissa delar av "skuggan" och det profetiska i skuggbilden pekar på det som redan har uppfyllts medan andra delar av "skuggan" väntar vi på och som skall komma.

 

Skuggbilder

Vad innebär då dessa skuggbilder? Och vad har de för betydelse när vi läser Bibeln? I kolosserbrevet skriver Paulus:

"Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus.
Kolosserbrevet 2:16-17

En skugga ger en bild, en reflektion av en “kropp” som avger skuggbilden. Paulus tycks mena att Högtiderna, kalendern och sabbaterna är som en skuggbild en reflektion av Kristus, en spegelbild av de event och händelser som berör Jesus kristus, det som varit, det som är och skall komma. Högtiderna och sabbaterna är alltså skuggbilder av den verkliga "kroppen", kroppen som är Jesus Kristus. 

Varför ska vi tala om skuggbilderna i gamla testamentet när vi har nya testamentet? När vi belyser ett föremål, en kropp, som ger en skugga, exempelvis, en gaffel så ger det en skuggbild av en gaffel. En sked å andra sidan ger en skuggbild av en sked. En sked ger självklart inte en skuggbild av en gaffel eller tvärtom. En skuggbild av Kristus ger med andra ord en reflektion som pekar på Kristus. Lägger vi samman flera skuggbilder ger det en klarare bild av den reflekterade kroppen, Jesus Kristus. Det ger en bild av honom som skulle komma, Jesus som nu har kommit men även av Jesus, messias som ska återkomma. Moseböckerna och övriga gamla testamentliga böcker är fyllda med dessa skuggbilder. Dessa skuggbilder är direkta reflektioner av Messias. Genom att addera skuggbilder och Guds mönster kan vi mer klarsynt ta till oss herrens hela försoningsplan genom Kristus och undvika misstolkningar. I Hebreerbrevet står det att skuggan är en reflektion av verkligheten:

"Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt. Därför förmår den aldrig genom de årligen upprepade offren göra dem som träder fram med dem fullkomliga för all framtid."
Hebreerbrevet 10:1

Gud sa till Moses att upprätta skuggbilderna som en påminnelse om den kommande verkligheten och som en försäkran om att vi inte blir missledda när skuggbildernas verklighet inträffar. När Jesus säger “följ mig” behöver vi förstås veta vart Jesus är “på väg” för att följa honom.  Jesus går inte åt höger om skuggan rör sig åt vänster eller tvärtom. En skuggbild är en reflektion av verkligheten, som vittnar om den sanna kroppens verklighet. Profeterna i gamla testamentet vittnar om Kristus, likt en skugga som vittnar om kroppen som avger skuggan: 

"Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn."
Apostlagärningarna 10:43

Skuggbilderna pekar alltså både på det som varit och det som skall komma. 

Här följer tre separata skuggbilder som alla tre följer ett gemensamt mönster som belyses från tre separata riktningar. Dessa mönster reflekterar på olika sätt Guds försoningsplan med människan genom Jesus Kristus...

 

1. Skapelseveckan

Första kapitlet i bibeln beskriver skapelseveckan. Gud skapade världen på sex dagar. Vi ska se att de tre första dagarna förbereder för de tre sista dagarna. De tre första dagarna speglar och reflekterar, de tre sista dagarna. 

 

Dag 1 till dag 3

De första tre dagarna förbereder för de nästföljande tre dagarna.

 

Dag 1 - Gud skiljer ljus från mörker

Om första dagen står det:

"Gud sa: "Ljus, bli till!" Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen." 
1 Moseboken 1:3-5

"Gud skilde ljuset från mörkret och skapar dag och natt på första dagen.

 

Dag 2 - Gud skiljer vatten från vatten, himmel från hav

Om andra dagen står det:

"Gud sade: "I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten." Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen."
1 Moseboken 1:6-8

 På andra dagen skilde Gud alltså vatten från vatten, Gud skapar hav och himmel.

 

Dag 3 - Gud skiljer hav från land och skapar grönska, örter, frukter

Om Tredje Dagen står det:

"Gud sa: "Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt." Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden." Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen."
1 Moseboken 1:9-13

På tredje dagen torrlägger Gud land.  Gud skiljer havet från land och skapade olika träd, växter och fröbärande växter. Detta var de tre första dagarna.

 

Dag 4 till dag 6

På de följande tre dagarna fullföljer Gud skapelsen för de tre första dagarna. Här ser vi "en reflektion" av de tre första dagarna.

 

Dag 4 - Gud skapar sol och måne som skiljer ljus från mörker

Om fjärde dagen står det:

"Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen."
1 Moseboken 1:14-19

Fjärde dagen speglar första dagen då gud skiljer ljus från mörker, och dag och natt skapas. Sol och måne skapas som separerar dagen från natten, och skiljer ljus från mörker.

 

Dag 5 - Gud fyller himmel och hav med fåglar och vattendjur

Om Femte Dagen står det:

"Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sade: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig."  Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen."
1 Moseboken 1:21-23

Femte dagen speglar här andra dagen då Gud separerade vatten från vatten och himmel och hav bildades. Gud fyller himlen med fåglar och havet med fiskar och vattenlevande djur.

 

Dag 6 - Gud fyller med landdjur och människor - Fröbärande örter, Frukt ges som föda

Om Sjätte Dagen står det:

"Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden."
....."Gud sade: "Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta." Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen."
1 Moseboken 1:25-26, 29-31

Sjätte dagen speglar här tredje dagen då land skapades, dagen då Gud torrlade land. På sjätte dagen skapades landdjur och människan. Allt skapat på de sex dagarna knyts ihop på sjätte dagen: Människan sätts att härska och förvalta över allt skapat på dag ett till dag sex. Örterna som skapades på tredje dagen ges åt djur och människor som föda på sjätte dagen.

 

Dag 7 -  Sabbat, Vilodag

Om Sjunde Dagen, som är sabbaten står det:

"Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.
1 Moseboken 2:2-3

Sjunde dagen är alltså sabbatsdagen, eller vilodagen. Ordet Sabbat eller Shabbat relaterar till ordet Sheba som är ordet för siffran "Sju", som kommer av ordet shub, som betyder omvändelse. Sheba är också ordet för "ed" eller "förbund".

Första dagen efter sabbaten anses vara början på något nytt, en ny början. Veckodagarna kan vi därmed sätta i en cirkel som ständigt återkommer och startar på nytt...

 

2. Guds Högtider

Nästa skuggbild vi ska titta på övergripande är Guds Högtider. När vi sätter in högtiderna i en cirkel ser vi ett mönster som liknar skapelseveckan. Vi har tre vårhögtider och tre hösthögtider.

Tre vårhögtider:

 1. Påsken - Pesash
 2. Det Osyrade brödets högtid - Matza
 3. Förstlingsfrukten - Bikkurim

Tre hösthögtider:

 1. Trumpethögtiden- Yom Teruah (Rosh Hashanah)
 2. Försoningsdagen. Yom Kippur
 3. Lövhyddefesten - Succot

 

Pingstdagen . Shavuot

Pingsten, Shavuot infaller mellan vår- och hösthögtiderna. Shavout är ordet sju i plural, Sheba i plural. I skapelseveckan är den sjunde dagen sabbaten. Sabbaten och Shavout relaterar båda till sheba, siffran sju och ordet ed, förbund.

 

Den Civila Kalendern - Den Religiösa Kalendern

Den civila kalendern, den ursprungliga kalendern, startar med Rosh Hashanah. Efter uttåget i Egypten blev Påsken första högtiden och första månanden in den Religiösa kalendern. Påsken och uttåget ur Egypten blir en ny start och symboliserar starten för den religiösa kalendern. Därför firas judar mer än ett nyår.

Vi ser en uppenbar likhet i mönstret mellan Skapelseveckan och Guds Högtider. Vi vet att Jesu död och uppståndelse kopplar till vårhögtiderna och Påsken. Hösthögtiderna däremot kopplar till Jesu återkomst. Vårhögtiderna, de tre första högtiderna, förbereder alltså för hösthögtiderna, de tre sista högtiderna, likt skapelseveckans första tre dagar förbereder för de tre sista dagarna.

Mellan vår- och hösthögtiderna infaller Shavout, Pingstdagen. Enligt den civila kalendern infaller Shavout som den sjunde högtiden och sammanfaller därmed med Sabbaten, den sjunde dagen i skapelseveckan. 

 

7. Sheba (singular) - Shavout (plural)- betyder Ed, Förbund

Vi ser även att två signifikanta händelse sker på Pingsten som heter Shavout på hebreiska. Shavout är plural för Sheva eller Sheba. Sheba betyder förbund (ed) men är även ordet för siffran 7. Dessa två händelser är följande: 

 1. Mottagandet av Torah (Budorden och Moseböckerna) - Shavout (Pingstdagen) är dagen som traditionellt anges som dagen då Moses mottog Torah (moseböckerna). Det var dagen då Moses kommer ned från Sinaiberg med stentavlorna med dom tio budorden. 
 2. Mottagandet av Helig Ande - Pingstdagen (Shavout) räknas som dagen då den heliga ande kommer över lärjungarna i Jerusalem dagar efter Jesu uppståndelse.

Både "lagen" och Guds Ande ges till människan på Shavout. Shavout betyder förbund i plural och Gud förser människan med två signifikanta gåvor som förbinder och kopplar människan med Gud på högtiden Shavout.

 

3. Menorah - Den sjuarmade ljusstaken

Den tredje skuggbilden som vi skall titta på har ett mönster som påminner om de två tidigare skuggbilderna, den sjuarmade ljusstaken- Menorah. I Hebreerbrevet står det:

"Men vad de tjänar är en skuggbild av de himmelska tingen, så som det blev sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet: Se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget."
Hebreerbrevet 8:1-5

Föremålen i förbundstältet, som senare skulle hamnade i templet i Jerusalem var skuggbilder av de himmelska tingen. Ett av dessa föremål var den sjuarmade ljusstaken (Menorah). Gud sa till Moses:

"Du skall göra ett lampställ (menôrâ) av rent guld. Det skall göras i hamrat arbete, både foten och stammen. Skålarna, kulorna och blommorna skall göras i ett stycke med lampstället. "Sex armar skall gå ut från lampstället, tre på den ena sidan och tre på den andra.... Se till att du gör detta efter de förebilder som du har fått se på berget."
Andra Moseboken 25:31-40

Den Sjuarmade Ljusstaken - En reflektion av Messias

Menorah, den sjuarmade ljusstaken har ett centralt ljus där de tre ljusarmarna på vardera sida stöttas av det centrala ljuset. I Wikipedia sammanfattas den sjuarmade ljusstakens symboliska innebörd, enligt judisk tradition:

“De sju lamporna hänvisar till grenarna av mänsklig kunskap, representerade av de sex lamporna som lutar inåt mot och symboliskt styrs av Guds ljus representerat av den centrala lampan. Menoran symboliserar också skapelsen på sju dagar, med mittljuset som representerar sabbaten.”
Menorah, Wikipedia (eng.)

Enligt judisk tradition hävdas alltså att mittljuset symboliserar: 1. Sabbaten och 2. Guds ljus.

I Ordspråksboken står det:

Ty budet(Mitzva) är en lampa (Niyr) och undervisningen (Torah) ett ljus (Or), och fostrande tillrättavisning är vägen till livet.
Ordspråksboken 6:23 (Hebreiska grundord inom parantes)

Minorah betyder lamphållare ser vi i Andra Moseboken. Niyr är ordet för ljushållare/lampa, Or betyder ljus. Or, Nior, MiNior(Minorah)  (Ljus, ljushållare, hållare för ljushållaren ) bygger på samma rotord, or (ljus). Ljus och ljushållare relaterar alltså till ljuset.

Budet -Mitzvah- är samma ord som budord. Budordet är lampan enligt Ordspråksboken. Ordet Torah som ibland översätt lagen översätts i Ordspråksboken 6:23 med undervisning och undervisningen är alltså ett ljus eller ljuset. I psaltaren står det något liknande och bygger på samma ämne:

"Ditt ord är en lykta (Niyr) för min fot, ett ljus (Or) på min stig".
Psaltaren 119:105

Guds Ord som är Torah är en lykta, ett ljus och visar vägen, likt en stig. Sju ljus(liktor) är representerade i en sjuarmad ljuslykta, Minorah. I Nya Testamentet kan vi läsa att Jesus kopplar ljuset till sig själv när han säger:

"Sedan talade Jesus till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."
Johannes 8:12

Torah, undervisning och fostran är alltså "vägen till livet" enligt Ordspråksboken. Jesus säger att han själv är "vägen och livet":

"Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet.""
Johannes 14:5-6

Johannes kopplar även ihop Jesus med både "ordet" vilket är Torah och "Ljuset" (Or):

"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.
Johannes 1:1-8

Vi kan se hur Jesus kopplar till Ordet som är Torah. Vi ser även hur Jesus kopplar till Ljuset. Torah är ljuset och buden är lyktan.

Mittljuset i Ljusstaken - en tjänare

Mittljuset är det ljus som tänds först och kallas “shamash” (vilket är hebreiska för "hjälpare" eller "tjänare"). De sex andra ljusen vilar på mittljuset, det tjänande ljuset. Från mittljuset tänds sedan de andra ljusen från höger till vänster. Mittljuset fungerar alltså ljuskälla till de andra ljusen. Även här ser vi en koppling till Jesus som beskrivs som en tjänare i Filipperbrevet:

"Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss…."
Filipperbrevet 2:6-7

Vi har sett att den sjuarmade ljusstaken relaterar till eller speglar messias på ett antal olika sätt. Jesus speglas i mittljuset som är tjänaren, Mittljuset är Guds Ljus, Mittljuset är sabbaten. Ljuset är Torah, undervisningen, ordet, Ljuset är vägen, en stig osv...

Tre Lika Mönster

Skapelseveckan och Guds Högtider satte vi tidigare i ett cirkulärt förlopp. Placerar vi ljusen i Menorah, i en cirkel får vi ett liknande mönster. Vi kan sätta mittljuset enligt placering på ljusstaken men vi kan även numrera ljusen efter hur ljusen tänds. I ett cirkulärt förlopp tänds mittljuset först men även sist om vi addera flera tändningsmönster efter varandra....

Det centrala ljuset som är Guds ljus, kopplas till Sabbaten, Guds vilodag och Shavout, pingsten, dagen för Guds Ord och Guds Ande. Allt speglar Jesus som är” tjänaren”, Ordet, undervisning och lljuset. De tre skuggbilderna visar Guds mönster och pekar direkt på Jesus kristus och verkligheten i Guds försoningsplan med människan. Mönstret pekar på det som varit men även det som skall komma, det förberedande men även fullbordan.

Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.
Uppenbarelseboken 1:8

Vi ser att “Guds ljus”, sabbaten, mittljuset, är representerat:

 • i början
 • i mitten och 
 • i slutet.

 Herren är allsmäktig, “Alfa och omega” , början och slutet och allt däremellan.

Shalom, Amen