Adam (אדמ)

Det står i första Moseboken att:

"Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem"
1 Mos 1:27

Ordet för Människa är Adam (אדמ) på hebreiska. ADaM stavas med bokstäverna Alef(א), Dalet(ד) och Mem(מ):.

 

Bokstaven Dalet(ד)

Andra bokstaven i ordet Adam heter Dalet och betyder dörr på hebreiska. Antikt skrevs Dalet som en symbol för ett dörrskynke, en tältdörr:

       

En dörr kan symbolisera en passage, en öppning, en lösning på ett problem, något som kopplar samman insida med utsida.

Läs mer om: 4. Dalet - ד - Dörr, Passage, Öppning

 

Bokstaven Mem (מ)

Sista bokstaven i ordet Adam är Mem, och Mem betyder vatten, levande vatten. Antikt skrevs Mem likt en bild av flödande vatten:

Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

 

Ordet Dam (דמ)

Tillsammans bildar Dalet och Mem ordet  DaM, dörr till levande vatten. Dam är ordet för blod på hebreiska. Blod, DaM, är alltså en dörr till levande vatten, blodet ger liv.

 

 

Bokstaven Alef (א)

Bokstaven Alef  betyder Oxe. En Oxe representerar något starkt, något som drar, den som är först. Antikt skrevs Alef som en symbol av ett oxhuvud:

              (Arkeologiska fynd visar olika varianter på den antika symbolen för Alef)

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

 

Adam (אדמ)

Placerar vi bokstaven Alef före ordet DaM som är ordet för blod, får vi ordet ADaMAdam betyder människa på hebreiska och var namnet på den första människan i Bibeln. Adam är alltså "det första blodet".

 

Adam, en spegelbild av Kristus

I Korintierbrevet beskrivs Människan, Adam, som en spegelbild av Kristus:

"Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv"
1 Korintierbrevet 15:45

Det står även:

"Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus"
1 Korintierbrevet 15:22

I första Johannesbrevet står det:

Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodetOch Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. Det är tre som vittnar:  Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd: han har vittnat om sin son.
Första Johannesbrevet 5:6-9

Människan, Adam, och ordet Adam vittnar om och bekräftar vad dessa bibelord förmedlar. Människan, Det första blodet, Adam, är en spegelbild av Jesus Kristus, sista Adam som gav sitt blod på korset för människan, Adam. En spegelbild av Sonen, Jesus Kristus är en spegelbild av Fadern

"Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar.  Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig."
Johannes 14:10-11

Alef och Tav (Alfa och Omega, A och O)

Första Bokstaven i det hebreiska alfabetet Alef kan vi se kopplas  till Gud:

"Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren"
Uppenbarelseboken 1:8

"Så säger Herren, Israels konung, han som friköper dem, Herren Sebaot: Jag är den förste, jag är den siste. Det finns ingen annan Gud än jag."
Jesaja 44:6

 

Gud är alltså A och O, efter grekiska Alfa och Omega och hebreiska Alef och Tav, första och sista bostaven i alfabetet. Gud är den första och den sista, och allt där emellan. 

Människan Adam är en reflektion av Jesus som är 100 % Gud och 100 % Människa.

Alef (som kopplas till Gud) sammanfogas med DaM, Blodet, det mänskliga, det som kallas köttet

Adam är inte på något sätt gud men vi ser här hur människan, Adam, är en direkt spegelbild av Kristus

Herren Gud sade: "Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont."
1 Mos 3:22

Människan blev medveten om skillnaden mellan gott och ont, mellan funktion och dysfunktion.

 

Bokstaven Hey (ה)

Bokstaven Hey (ה), som antikt skrevs som en människa med händerna i luften:

                            

Bokstaven Hey symboliserar att dra till sig uppmärksamhet. Lägger vi till bokstaven Hey framför ett ord sätter vi ordet i bestämd form. Tex sätter vi Hey framför Adam, får vi Ha-Adam, Människan.

Hey fungerar som ordet "The" på Engelska. Sätter vi däremot Hey efter ordet symboliserar det att komma ifrån.

Läs mer om: 5. Hey - ה - Hallå, Hej

 

Adamah

Ordet Adamah, är Adam med bokstaven Hey adderat i slutet av ordet, och betyder "jord". Gud sa till människan, Adam:

Du skall äta av växterna på marken, du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden. Ty av den är du tagen, jord är du och jord (Adamah) skall du åter bli."
1 Mos 3:18-19

Människan, Adam, var tagen ur jorden, adamah, och till jorden, adamah, skall människan återvända. 

 

Man och Kvinna 

Ordet för människa är alltså Adam, men ordet för Man är Ish (איש).

Ish stavas med bokstäverna Alef (א), Yood (י) och Sheen (ש):

 

Bokstaven Sheen (ש)

Sheen betyder tänder och antikt liknade symbolen för Sheen två framtänder:

           (Arkeologiska fynd visar olika varianter på den antika symbolen för Sheen)

Idag skrivs bokstaven så här:

Tänder (Sheen) kan symbolisera att tugga, hålla tag eller att konsumera, att förstöra.

Läs mer om: 21. Sheen - Framtänder - Skarp, Pressa, Äta, Konsumera, Två

 

Bokstaven Alef (א)

Bokstaven Alef (א) betyder oxe och symboliserar något starkt, något som drar eller som leder och går först.

Läs mer om: 1. Alef - א - Oxe, Stark, Leda, Först

 

Eld, Esh (אש)

Alef tillsammans med Sheen, ger ordet Esh, som bildar ordbilden stark konsumtion, eller stark förstörare. Det hebreiska ordet Esh översätts Eld.

En eld kan både förstöra, konsumera men kan även rena, rensa bort.

 

Bokstaven Yood (י)

Den tredje bokstaven i ordet Ish är Yood (י) och betyder hand. Antikt skrevs Yood som en hand på en arm.

Idag är Yood den minsta bokstaven i det hebreiska alfabetet:

Läs mer om: 10. Yood- י - Arm, Sluten Hand, Arbete, Kasta, Prisa

 

Man, Ish (איש)

I ordet för man, Ish (איש) placeras bkstaven yood mellan bokstäverna alef (א) och sheen (ש), i mitten av ordet för eld, esh (אש).

Som en hand i elden, den stora konsumenten.  Människan är skapad med fri vilja att styra elden, med handen i eldenMänniskan är på samma gång den stora konsumenten, som från livets början konsumerar. Hela livet konsumerar vi, vi konsumerar syre, vatten och föda. Först när livet på jorden är över är konsumtionen över. Vi skiljer oss från övrig skapelse där vi även odlar, skapar och utvecklarI en värld där vi agerar konsumenter. Samtidigt har vi en förmåga att förstöra och ta liv.  Vi kan både göra gott och göra ont, vi styr vad vi gör. Med vår fria vilja kan vi använda elden till att förstöra eller använda elden för att rena.

 

Kvinna, Ishah (אשה)

Adderar vi bokstaven Hey efter ett ord menas "att komma ifrån". Lägger vi till Hey efter Ish, får vi ordet Ishah, vilket är ordet för kvinna. I första moseboken står det:

"Då sade mannen (Ish): "Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna (Ishah) skall hon heta, av man (Ish) är hon tagen." Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett.
Första Moseboken 2:23-24 
(Bibel 2000)

Andra översättningar skiljer sig något åt:

Hon ska heta kvinna, ty (eller för) av man är hon tagen.
Första Moseboken 2:23-24 (Svenska Folkbibeln)

Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen.
Första Moseboken 2:23-24 (1917-års översättning)

 Jesus hänvisar till detta bibelordet när han i Matteus säger:

"Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?"
Matteus 19:3-6

Och Jesus fortsatte: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett.

De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt."
Matt 19:3-6

 

Man och Kvinna

Ordet för Gud är Jehovah, Jahveh. Jahveh stavas med de fyra bokstäverna Yood, Hey, Vav, Hey. Jahveh (יהוה) förkortas ofta till Jah (יה), det vill säga bokstäverna Yood (י), Hey (ה).

יה (Jah, Gud)

Intressant är att i orden Man och Kvinna representeras både dessa bokstäver:

איש (Ish,Man)                  -  Yood (י) i ordet för manIsh.

אשה (Ishah, Kvinna)  - Hey (ה) i ordet för kvinna, Ishah.

När mannen och kvinnan blir ett, blir även ordet för Gud, Yah, blir komplett. 

Tar vi däremot bort Gud (יה) från sammanfogningen, tar vi bort Jah från, Ish och Ishah, mannen och kvinnan. Då har vi endast eld, esh mot eld, esh kvar. Då återstår endast två förstörande eldar...

אש (eld) - אש (eld)

Tar vi bort Gud (Yah) i vår relation får vi, eld mot eld kvar. Esh - Esh 

Att Leda, Styra

Ordet Ish, man bildar alltså ordbilden: "en hand i elden". Ish är en som styr elden, skapar, styr och formar. Att styra kan göras på olika sätt. En diktator styr med hot och fruktan. En god förälder däremot styr sitt barn i rätt riktning, föregår med goda exempel, med kärlek till sitt barn. Guds väg och vägen Jesus undervisade är att styra med kärlek, som en förälder, en far. Jesus visade vägen för ett tjänande ledarskap. Ett ledarskap som visar vad sann kärlek är och där människor följer av fri vilja. Ett ledarskap där människor vill vara del av, Det är vår herres rike, Guds rike, och Guds ledarskap. Mannen är tänk att vara en reflektion av den tjänade ledaren, en spegelbild av vår herre, Jesus Kristus.

Etzer

Utifrån vårt västerländska tankesätt är det lätt att vi misstolkar vad det verkligen står i Guds Ord, inte minst vad gäller vad det står om relationen mellan man och kvinnaEtt bra exempel på det är följande vers:

Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp."
1 Mos 2:18

När vi hör att kvinnan skall vara mannens hjälp missuppfattas detta lätt. När någon är någons hjälp är det vanligen synonymt med en “pass upp”, en tjänare, likt en hemhjälp, någon som blir tillsagd vad den ska göra. Ordet hjälp däremot i versen ovan kommer av det hebreiska ordet Etzer; Etzer har en helt annan innebörd. Det ser vi när samma ord används på ett annat ställe i Bibeln:

"Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp (Etzer) och vår sköld."
Psaltaren 33:20

Här används samma ord och det är uppenbart att Gud inte är vår hemhjälp, där vi säger till vad han skall göra. Gud är vår styrka och styrka kopplas här till sköld. Etzer från herren är en helt annan hjälp än en pass-upp, han är ett beskydd, en vakt, en mäktig krigare som vakar över den som väljer hans beskydd.

Fler exempel på hur ordet etzer används ger ordet en klarare definition:

Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp (etzer)? Hjälpen (etzer) kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg.
Psalms 121:1-3

På ett annat ställe står det:

"Jag är betryckt och fattig. Gud, skynda till mig. Min hjälp (etzer) och min räddare är du. Herre, dröj inte!"
Psalms 70:6

Orden Min hjälp, etzer och räddare speglar varandra här. Läser vi om versen med ordet, etzer`s rätta förståelse i åtanken förändras betydelsen avsevärt:

"Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till etzer, en hjälp."
1 Mos 2:18

Gud skapade alltså inte en hemhjälp åt mannen utan en följeslagare, en partner som "strider" tillsammans med mannen, sida vid sida. En kraftfull partner där mannens och kvinnans egenskaper kompletterar varandra, sammanfogade av Gud.