Ordspråksboken beskriver kvinnan eller hustrun med ordet  (חַיִל ḥaiyl)

"Att finna en driftig (חַיִל ḥaiyl) hustru, vem förunnas det.  Långt mer än pärlor är hon värd. Blint litar hennes man på henne, och vinsten uteblir inte. Dagligen är hon honom till nytta, aldrig till skada. Efter att ha skaffat ull och lin arbetar hon med flinka händer. Från avlägsna trakter hämtar hon förråd, hon är som köpmannens skepp. Gryningen är inte inne när hon stiger upp, sätter fram mat åt familjen och ger pigorna deras portioner."
Ordspråksboken 31:10-11

En driftig (חַיִל ḥaiyl) hustru

Vad är en driftig kvinna? Här misstolkas lätt ordet till att betyda att kvinnan skall vara en hjälp i hemmet, någon som sköter hushållet. Ordet "driftig" är en översättning av ordet ( חַיִל ḥaiyl)När samma ord används i andra sammanhang översätts det annorlunda vilket ger en klarare bild av ordets rätta betydelse, som till exempel i 2 Moseboken:

"Mose lyssnade till sin svärfar och rättade sig efter honom. Han valde ut dugande ( חַיִל ḥaiyl) män bland israeliterna och gjorde dem till hövdingar över folket, till ledare för grupper på tusen eller hundra eller femtio eller tio. De skipade alltid rätt bland folket"
Andra Moseboken 18:24-26

I 5 Moseboken står det:

Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna rikedom( חַיִל ḥaiyl), utan tänk på att det är Herren, din Gud, som ger dig kraft att skaffa rikedom ( חַיִל ḥaiyl), därför att han då liksom i dag kommer att upprätthålla det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed.
5 Mos 8:17-18

I Domarboken står det: 

De dödade vid detta tillfälle omkring 10 000 moabiter, alla kraftiga och tappra ( חַיִל ḥaiyl) män. Ingen enda kom undan.
Domarboken 3:29

I Andra Moseboken står det:

Egypterna förföljde dem och hann upp dem där de hade slagit läger vid havet — alla faraos hästar, vagnar och vagnskämpar och hela hans här (חַיִל ḥaiyl).
2 Mos 14:9

I Samuelsboken står det:

Hjältarnas båge är bruten, men de svaga rustas med ny kraft ( חַיִל ḥaiyl).
1 Samuelsboken 2:4

När חַיִל ḥaiyl används i andra sammanhang betyder det alltså kraft, styrka, tapper, mod, mäktig, rikedom, här, arméEn driftig (חַיִל ḥaiyl) hustru, är alltså en kvinna, en hjälp (עֵזֶר ‘êzer), någon som strider sida vid sida ,med sin partner, med beslutsamhet, drivkraft och som hanterar den gemensamma verksamheten likt en tapper, mäktig ledare för en armé, en här.

Läser vi versen igen med den förståelsen ser vi förhoppningsvis en ny innebörd av text:

Att finna en driftig(חַיִל ḥaiyl) hustru, vem förunnas det — långt mer än pärlor är hon värd. Blint litar hennes man på henne, och vinsten uteblir inte. Dagligen är hon honom till nytta, aldrig till skada. Efter att ha skaffat ull och lin arbetar hon med flinka händer. Från avlägsna trakter hämtar hon förråd, hon är som köpmannens skepp. Gryningen är inte inne när hon stiger upp, sätter fram mat åt familjen och ger pigorna deras portioner….
Proverbs 31:10-11

Mannen och Kvinnan en spegelbild av människans Gudsrelation

När vi läser Guds Ord upptäcker vi snart att våra relation mellan varandra, och relationen mellan man och kvinna är tänk att vara en spegelbild av människans relation med Gud. I till exempel Jesaja står det:

Ty din man är han som har skapat dig, han vars namn är Herren Sebaot, din befriare är Israels Helige, han som kallas hela jordens Gud. Herren kallar på dig, övergivna och olyckliga kvinnaInte sviker man sin ungdoms hustru, säger din Gud. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter.
Jesaja 54:5-7

Det utvalda folket, det judiska folket,symboliseras av Kvinnan, Guds utvalda folk som troende har blivit del av genom Jesus Kristus. I Uppenbarelseboken görs en liknande koppling:

"Halleluja! Herren, vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och hans brud har gjort sig redoHon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar."
Uppenbarelseboken 19:6-8

De heliga är de rättfärdiga som tillhör bruden som Gud älskar. I Efesierbrevet 5:21-33 står det att mannen skall älska sin hustru likt Kristus älskar oss. Här citeras mittersta delen först för att sedan återkomma till första delen och därefter sista delen:

"Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kroppDen som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan, vi är ju delarna som bildar hans kropp." 
Efesierbrevet 5:25-30 (mitten)

Mannen uppmanas alltså att agera efter Guds exempel: "Att älska sin hustru som Kristus älskar sin församling", sin kyrka, den som på andra ställen kallas hans brud. Ibland förväxlar vi hur Gud ser på att leda respektive att följa. Att leda genom att manipulera, agera diktator eller att forcera är inte Guds väg. Att omfamna livet, att ge, att tjäna och att ge av sig själv är roten till ett kärleksfullt och sant ledarskap. Att lyfta sin partner till sin fulla potential. Om Fadern som mannen är tänkt att imitera, säger Jesus:

"Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honomAllt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem"
Matteus 7:9-12

Gud förser oss med det vi ber om av kärlek. Gud är den tjänande ledaren som älskar människan. Mannen är tänkt att vara en spegelbild av fadern vilket är viktigt att ha i åtanken när vi läser första delen av Efesierbrevet 5:21-33:

"Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter HerrenTy en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud han som också är frälsare för denna sin kroppOch liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män."
Efesierbrevet
 5:21-33 (början)

Det är lätt att missuppfatta detta. Vi skall alltså underordna oss varandra. Kvinnor uppmanas respektera männen, där männen uppmanades att göra än mer än att underordna sig, mannen skall älska sin hustru som kristus älskar oss. Relationen "Man och Kvinna" handlar alltså om att imitera människans Gudsrelation (Människa - Gud). När vi ser detta träder församlingen in i sin fulla potential liksom mannen och kvinnan når sin fulla potential. Detta är när vi överlåter oss fullt till Gud och Kristus. Att underordna sig och att respektera andra som drivs av Guds kärlek bör inte ses som ett hot och det är inget destruktivt utan uppbyggligt. I sista delen i Efesierbrevet står det: 

"Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkanMen dessutom skall var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för sin man"
Efesierbrevet 5:21-33 (Sista delen)

Här förstärks bilden av mannen och kvinnan som en spegelbild av människans Gudsrelation. Det döljer sig alltså en "stor hemlighet" här: När Gudsrelationen imiteras blir Mannen och kvinnan ett, precis som Gud är en, Echad: "Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en (Echad)." (5 Moseboken 6:4)

"Gud är inte oordningens Gud utan fridens (Gud)"
1 Kolosserbrevet 14:33.

Gud är alltså fridens Gud, shalomi balans, i fullständig harmoni. Vi människor bör sträva efter vår fulla potential och sträva efter Guds shalom. I Jeremia 33:3-9 står det:

"Ropa till mig och jag skall svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner. Ty så säger Herren, Israels Gud, om husen i denna stad och om judakungarnas palats som raserats och fyllts med liken av de människor som jag dräpt i min vrede och mitt raseri och som var så onda att jag dolde mitt ansikte för denna stad: Jag skall skänka läkedom och bot, jag skall bota dem och de skall få njuta fredens och trygghetens rikedomar. 
Jeremia 33:3-9

Guds Hemlighet

Svaren på Guds hemligheter ligger alltså i att söka Guds röstHus, som är familjen, männen och kvinnorna, i staden hade vänt sig ifrån Gud och väckt Guds vrede. Gud säger alltså att vi skall söka fridens Gud som är Echad, som är ett, som är frid, shalom. Sök alltså Guds ordning och hans hemlighet. Genom att ständigt ödmjuka inför varandra, visa varandra kärlek, som Gud visar oss kärlek närmar vi oss shalom, frid. 

Vi såg tidigare hur Hustru n(Ishah) samordnar och driver med mäktigt mod och kraft (חַיִל ḥaiy), med stöd ( עֵזֶר ‘êzer) och samverkan, i ett symbios med mannenGuds tanke är alltså att mannen och hustrun samarbetar som en välsmord klocka som två krigare vakar över varandra, skyddar varandra. Mannen älskar sin hustru, och hustrun respekterar sin man. Och tillsammans med Gud blir de Echad, ett med Gud. Häri vilar hemligheten om Guds shalom, frid.