Symbolik i Bibeln

Symbolik är vanligt förekommande i Bibeln. Exempelvis har olika personers namn ofta en symbolisk innebörd. Både Abram (Abraham) och Jakob (Israel) fick nya beskrivande namn som symbol för deras plats i historien. Namnet Jesus har också en tydlig symbolisk betydelse. Yeshua som Jesus heter på hebreiska betyder frälsning, räddning, framgång och seger.

Stora delar av bibeln och framförallt i de profetiska böckerna skildras liknelser eller allegorier. För att förstå bibliska profetior krävs att vi förstår dessa allegorier. Då symbolik i Bibeln tenderar att upprepa sig genom hela Bibeln kommer vi att se att en profetia kan hjälpa att tolka en annan profetia. Gud är konsekvent och symbolik förklarad en gång kan förstås på ett liknande sätt även en andra gång. Låt oss titta på exempel på symbolik i Guds Ord.

Foto av Hannah Braker

"Berg"

När ordet "berg" används symboliskt i Bibeln menas närmast uteslutande rike eller kungar som styr dessa berg. "Kullar" är mindre riken eller nationer (eller liknande). I Uppenbarelseboken 17:9-10 kan vi se att "sju berg...äro ock sju konungar". Nedan är några fler verser som beskriver hur Guds rike skall regera över alla andra riken, berg som förgörs:

“Men det skall ske i kommande dagar att det berg där HERRENS hus är skall stå där fast grundat, ypperst ibland bergen, och vara upphöjt över andra höjder; och folk skall strömma ditupp."
Mika 4:1 och Jesaja 2:2

 

“....Men av stenen som hade träffat bildstoden blev ett stort berg, som uppfyllde hela jorden." Daniel 2:35

 

“Se, jag gör dig till en tröskvagn, ny och med skarpa taggar, så att du skall söndertröska berg och krossa dem till stoft och göra höjder lika agnar."
Jesaja 41:15


I Hesekiel beskrivs hur Guds folk skall spriddas bland världens berg, dvs världens nationer/riken. Denna profetia blev uppfylld när Jerusalem förstördes år 70 eKr och judarna skingrades över världen.

“Mina får gå nu vilse på alla berg och alla höga kullar; över hela jorden äro mina får förskingrade, utan att någon frågar efter dem eller uppsöker dem."
Hesekiel 34:6


När vi nu förstår detta gör det lätt att läsa annars något mer "kryptiska" verser. När Jesus, kungars kung, upprättar sitt rike på jorden skall alla andra riken falla:

“Alla dalar skola fyllas och alla berg och höjder sänkas; vad krokigt är skall bliva rak väg, och vad oländigt är skall bliva släta stigar; och allt kött skall se Guds frälsning"
Lukas 3:5-6

"Träd"Foto av Lukas Hartmann

Ordet ”ets”(עצ)  är ordet för träd på hebreiska och stavas med de två bokstäverna, Aiyn(ע) och Tzadik(צ). Aiyn representerar att se, medans Tzadik är en inre övertygelse eller vision. Tsadik kan även betyda rättfärdighet på hebreiska.

Läs mer om: 16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

Läs mer om: 18. Tzade/Tzadik- צ - Fiskekrok - Bete, Jaga, Spåra

Med symbolen för träd kan vi ana en "ledares" vision eller möjligen ideologi (”andlig” ledare eller liknande) ledare. Andra hebreiska ord som används för träd är אילמ ”elim”, palm och אלה ”ila”, ek eller starkt träd. Båda dessa ord kan härledas till איל ”aiyl” som är ordet för styrka, något starkt eller specifikt en stark politisk ledare men kan även syfta på ett träd.

I Daniels kapitel fyra beskrivs hur Nebukadnessar har en dröm om ett stort träd, אילן, “iylon”. Daniel förklarar vad drömmen handlar om: "…Trädet som du såg, vilket var så stort och väldigt och så högt att det räckte upp till himmelen…..det är du själv, o konung..".  Daniel 4:20-22

Daniel tolkar att trädet symboliserar Nebukadnessar, kungen i Babylon. Träd relaterar därmed till ledare men möjligen till ledarens vision för nationen, riket.

Ett annat exempel är ifrån Joel där Gud beskrivs förgöra alla kungar i denna värld då han är kungars kung:

“Ve oss, vilken dag! ty HERRENS dag är nära, och såsom våld från den Allsvåldige kommer den…..Till dig, HERRE, ropar jag, nu då en eld har förtärt betesmarkerna i öknen och en eldslåga har förbränt alla träd på marken"
Joel 1:15,19


I Hesekiel 31 kan vi läsa om hur Farao i Egypten beskrivs som ett väldigt träd:

"Så fick den högre stam än alla träd på marken, den fick talrika kvistar och långa grenar, genom det myckna vatten den hade, när den sköt skott…dock skall du, såsom Edens träd, störtas ned i jordens djup och ligga där bland oomskurna, hos dem som äro slagna med svärd. Så skall det gå Farao och hela hans larmande hop, säger Herren, HERREN."
Hesekiel 31:5,18


I följande profetia symboliseras den kommande Messias av ett träd, där hans anhängare och rörelse är dess frukt:

"Själv var jag såsom ett menlöst lamm som föres bort till att slaktas; jag visste ej att de förehade anslag mot mig: »Låt oss fördärva trädet med dess frukt, låt oss utrota honom ur de levandes land, så att man icke mer kommer ihåg hans namn."
Jeremia 11:19


Psaltaren kopplar berg med träd, vilket är riken, kungar och rörelse; "I berg och alla höjder, I fruktträd och alla cedrar". Följande vers från Jeremia gör liknande association. Se hur Kvinnan (Israel) har ett syndigt samröre med träd och berg,  vilket är riken och dess regenter. Man vände sig alltså till andra folks gudar och föll bort ifrån Gud:

"Har du sett vad Israel, den avfälliga kvinnan, har gjort? Hon gick upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrev där otukt"
Jeremia 3:6


En ofta citerad liknelse, kanske förstås något annorlunda när denna förståelse av hebreisk symbolik appliceras:

"Om I haven tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skolen I kunna säga till detta berg: 'Flytta dig härifrån dit bort', och det skall flytta sig; ja, intet skall då vara omöjligt för eder"
Matteus 17:20


Vi har ofta hört att berget står för något i stil med "stora hinder" men troligtvis representerar berg något mer specifikt. Möjligen säger Jesus att genom tro (och "bön och fasta", se nästföljande vers Matteusevangeliet 17:21) kan ogudaktiga riken störtas och makthavare ersättas. Jesus talade troligen hebreiska eller möjligen arameiska till folket. Det hebreiska ordet för berg är הר ”har” eller הרר ”harar”. Endast två hebreiska bokstäver används och det är bokstaven ר ”Reish”(ראש) som betyder huvud och har samma grundbokstäver som ”Rosh” eller ”Ros” som betyder furste eller kung. Den andra bokstaven är ה ”Hey”. Bokstaven ה framför ett ord omvandlas ordet till bestämd form, på liknande sätt som ordet ”the” på engelska.

När Jesus säger berg så är det troligt att den judiska åhöraren direkt kopplade berg med ledarskap. Och kanske var det så att en romerska åhörare som inte kunde språket bra endast hörde ordet för "berg". Ett lämpligt bildspråk som annars kunde uppfattats som en uppvigling mot det romerska ledarskapet i landet.

Jämför detta med ”En svensk tiger” som var en bild på en blå-gul randig tiger och användes under andra världskriget som underförstått uppmanade svensken att inte avslöjar hemligheter till obehöriga. Detta innehöll ett dolt budskap som är lätt att förstå av en svensk men kanske inte om man inte förstår svenska språket. På liknande sätt som en svensk förstår den underliggande tvetydiga betydelsen av ”en svensk tiger” har ordet för berg på hebreiska en underliggande betydelse. Detta förnekar dock inte på något sätt att Gud verkligen kan eliminera alla stora hinder genom tro och bön.

Ett snarlikt citat återfinns i Lukas där Jesus ersätter ”berg” med "träd" som symbol:

“Då sade Herren: »Om I haden tro, vore den ock blott såsom ett senapskorn, så skullen I kunna säga till detta mullbärsfikonträd: 'Ryck dig upp med rötterna, och plantera dig i havet', och det skulle lyda eder."
Lukas 17:6


I Matteus använder Jesus berg som symbol för rike och i Lukas använder han träd som symbol för "kung/furste”. Intressant är att dock att trädet planteras i havet, där havet också har en symbolisk innebörd.

"Vatten, hav och floder"Foto av Rifqi Ramadhan

"Vatten, hav och floder" representerar folk, nationer och språk. I Uppenbarelseboken 17 beskrivs hur "vatten" symboliserar just människor och folkmassor. Det hebreiska order för folk är עם ”am” och består av två hebreiska bokstäver, ע ”Aiyn” som betyder att se eller öga, och מ ”Mem” som betyder vatten.

Läs mer om: 16. Ayin- ע - Öga - Att se, titta, förstå, veta

Läs mer om: 13. Mem- מ - Vatten- Levande Vatten, Kaos, Mäktig, Blod

Folk, människor är att se vatten. På svenska gör vi en liknande koppling där ”folkhav” beskriver många människor.

 

Vatten och folk på det hebreiska språket är därmed nära besläktat. I Psaltaren beskrivs hur "vattnet" brusar, vilket symboliserar oroliga/upproriska människor, folk och riken (bergen) som skakar och störtar ner:

“Därför behöver vi inte vara rädda även om hela världen skulle gå under och bergen störta ner i havsdjupen, även om haven skulle brusa och dåna och bergen skaka!"
Psaltaren 46:3


Om vi jämför följande två bibelord som tycks beskriva samma profetiska tid och händelse, den dag då Guds Rike kommer att härska över alla människor. Den första versen tycks vara mer bokstavlig och den andra mer allegorisk (bildlig). Där det står "hav till hav" (tolkas "alla folk och stammar"), och floder (tolkas tungomål, språk):  

"Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras"
Daniel 7:14


"Må han härska från hav till hav och ifrån floden intill jordens ändar"
Psaltaren 72:8


Låt oss nu återgår till Jesu liknelse i Lukas: "Ryck dig upp med rötterna, och plantera dig i havet". Varför ska trädet plantera sig i havet? Ett träd kan inte växa i salt havsvatten, men om vi förstår att trädet är en ledare med en vision eller tro på något och havet är människor/folk så blir det genast mer begripligt. Då talar denna vers snarare om att be Gud om en nya visionär(trädet) som rotar sig bland folket(havet). Till skillnad från ”berget” i Matt 17:20 som beskriver ett avsättande av ledarskapet, beskriver "trädet" ett nytt upprättat rike och ledarskap genom bön och tro. Betydelserna är snarlika.

 

"Fisk"Foto by Francesco Ungaro

”Fisk” symboliserar efterföljare. Jesus sade: "Följ mig, och jag kommer att göra er till människofiskare". På samma sätt kan vi läsa att Antikrist kommer att ha efterföljare. Se Hesekiel:

“Jag skall sätta krokar i dina käftar och låta fiskarna i dina strömmar fastna vid dina fjäll, och så skall jag draga dig upp ur dina strömmar med alla de fiskar i dina strömmar, som hänga fast vid dina fjäll. Och jag skall kasta dig ut i öknen med alla fiskarna ifrån dina strömmar; du skall falla på marken och ej tagas bort därifrån eller upphämtas, ty åt markens djur och himmelens fåglar vill jag giva dig till mat."
Hesekiel 29:4-5

Dessa verser i Hesekiel blir mer begripliga när vi förstår symboliken. Denna profetia anses handla om ändens tid och den kommande antikrist. Gud kommer alltså att snärja och "fånga" Antikrist och alla hans anhängare(fiskar), människor och språkbruk (strömmar), som en fisk på en krok. Gud kommer att förgöra honom och hans anhängare.

"Draken" och "ormen"

"Draken" och ”ormen” symboliserar fienden, djävulen. Se Uppenbarelseboken 20:2

"Klippa", "Sten"

"Klippa, Sten"  används ofta för att beskriva Jesus Kristus. Det kan vi se i exempelvis:
1 Korinthierbrevet 10:4 och Daniel 2:35.

 

Beskrivningarna av ovanstående symboler är en start (men inget facit) för att bättre förstå bibelprofetior och hur bibelprofetior tolkas. All förståelse av profetior måste prövas med andra profetior i sin helhet.

 

i) Abraham Strongs Lexikon H85 abraham, Abraham ="father of a multitude" or "chief of multitude"
ii) Israel Strongs Lexikon H3478 Jisrael, Israel ="God prevails", från 8280 och 410; H8280 sara = power; H410 el = God, power, mighty
iii) Jesus Strongs Lexikon H3444 ”Yesua” = salvation, deliverance welfare, prosperity deliverance salvation ( by God), victory
iv) Youngs litterära översättning (Eng):"... and there are seven kings", vilket pekar på "kungarna" som styr "bergen" 
v) ”Hebrew Word Pictures”, Dr Frank T. Seekins  
vi) Aiyl Strongs Lexikon H352 aiyl = strength, anything strong, specifically a chief(politically), oak tree, mighty (man) 
vii) Daniel 4:20,22
viii) Psaltaren 148:9
ix) Lukas 17:6
x) Matteus 4:19, Markus 1:17